Regulamin serwisu

Strona główna / Regulamin serwisu

Regulamin sklepu internetowego SALES DETAILS

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze
informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
1. Definicje
2. Kontakt ze Sprzedawcą
3. Wymogi techniczne
4. Zakupy w Sklepie
5. Płatności
6. Realizacja zamówienia
7. Prawo odstąpienia od umowy
8. Reklamacje
9. Dane osobowe
10. Zastrzeżenia
1. DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona
drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Twój sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.salesdetails.pl
Sprzedawca:
SALES DETAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. MARSZAŁKOWSKA nr 58
00-545 WARSZAWA
Numer KRS: 000077855
4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i wybraniu przycisku „płacę”.
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym
a Sprzedawcą.
6. Po otrzymaniu przez system Strony Internetowej zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na
adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
5. PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe
aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej
dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie
z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych
i kartą płatniczą prowadzi:
Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15;
60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest
do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Zamówienie złożone przez Klienta a nieopłacone w terminie 7 dni od dnia jego złożenia zostanie
anulowane przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do potwierdzenia zakupu usługi drogą mailową, na adres podany
przed Klienta w trakcie zakupu towaru.
4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu – w terminie wyznaczonym
w ofercie zakupionego towaru.
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu towaru.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu
Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności w ciągu 2 dni roboczych, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie,
w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Kupującego.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu
niż Konsument.
8. REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru
na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
udzielona.
2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach,
jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany
w §2 Regulaminu.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek
o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania
ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie
z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie
danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera
polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
10. ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga
osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Powyższy REGULAMIN wchodzi w życie dnia 10.05.2019 roku.

image
https://salesdetails.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://salesdetails.pl/
#303f56
style1
scroll
Loading posts...
/home/sdetails/ftp/sd/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off