Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających serwis korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jednocześnie jest on spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO.

2. Definicje
Administrator – Sales Details Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000778555, NIP: 70109177732 Regon: 383027730.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://salesdetails.pl.
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zbierane przez dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) współmierne w stosunku do celów do jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzanych przez Administratora danych osobowych należy kierować na następujący adres e-mail: info@salesdetails.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora, tj. Sales Details Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58,
00-545 Warszawa.

5. Administrator zbiera następujące dane osobowe:

a) dane niezbędne do sprzedaży oferowanych Usług – typ podmiotu (użytkownik indywidualny/firma), imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu. Dane te są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora.
b) dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko oraz adres e-mail, adres IP urządzenia,
c) informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych.
d) w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT, za usługi świadczone odpłatnie, konieczne będzie wskazanie także numeru NIP i adresu siedziby przedsiębiorstwa.

6. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz użytkownika, oferowanych w ramach Serwisu. Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Wszystkie cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora danych osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa.

8. Administrator przetwarza dane osobowe, które otrzymał bezpośrednio od użytkownika.

9. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji.

10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora danych osobowych. W takiej sytuacji Administrator zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej,
b) świadczącym inne usługi na rzecz Administratora danych osobowych.

11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do:

a) dostępu do danych – użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
b) zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych – Użytkownik w każdej chwili może powiadomić lub wezwać Administratora do zaprzestania przetwarzania i usunięcia jego danych osobowych.
c) ograniczenia przetwarzania – na prośbę Użytkownika Administrator ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Dotyczy to sytuacji gdy np. ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika do rejestracji konta w serwisie.
d) przeniesienia danych – użytkownikowi przysługuje prawo do wezwania Administratora by jego dane przesłał innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.
e) cofnięcia zgody marketingowej – Użytkownik w każdym momencie może odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
f) bycia zapomnianym – użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych – użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w komputerach lub innych urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować zawartość strony internetowej do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają też wykorzystanie ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika. Umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika odnośnie języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
Wykorzystywane są do usprawnienia logowania się do konta użytkownika oraz do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.
Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają gromadzić informacje jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pomagają dopracować i zapewnić sprawne działanie stron internetowych.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
b) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Wyróżniamy szczegółowy podział cookies, ze względu na:

I. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne – są ważne dla działania strony internetowej. Służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych, bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa. Zablokowanie ich może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie (np. cookies reklamowe).

II. Ze względu na czas przez jaki będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Cookies sesyjne – umieszczane na czas korzystania z przeglądarki i kasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Cookies stałe – pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

III. Ze względu na pochodzenie:

Cookies własne – umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Administratora.

Cookies zewnętrzne – umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Administrator

IV. Ze względu na cel jakiemu służą

Konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, wówczas strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej tj. najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców.

Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych bardziej zrozumieć preferencje użytkowników i dzięki temu ulepszać i rozwijać produkty i usługi.

V. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe – tj cookies niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej,

Badające – wykorzystywane są do śledzenia użytkowników ale nie pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje w nich zachowywane w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora
Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

13. Pliki cookies osób trzecich

Na stronach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej, które pojawiają się na stronie Administratora. Ustawiane są one przez operatora danej usługi i nie podlegają kontroli Administratora.
Google Analytics – umożliwiają śledzenie zachowania odwiedzających oraz mierzą wydajność strony. Pliki te rozróżniają użytkowników i sesje oraz są wykorzystywane, aby mierzyć statystyki nowych i powracających odwiedzających. Domyślnie Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby zbierać i analizować informacje dotyczące zachowania użytkowników strony, w tym adresy IP. Te informacje są zbierane przez Google Analytics, które następnie przetwarza je, aby przygotować raporty aktywności użytkowników strony. Korzystanie z tych ciasteczek podlega ograniczeniom umownym z Google.
Facebook – więcej informacji można znaleźć na stronie: https://facebook.com/ policies/cookies/
Twitter – więcej informacji na stronie https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

image
https://salesdetails.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://salesdetails.pl/
#303f56
style1
scroll
Loading posts...
/home/sdetails/ftp/sd/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off